Armon Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (dalej: „Administrator”) z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich osobistych informacji.

§1 Postanowienia wstępne

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Armon Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Szosa Stargardzka 20-22 70-893 Szczecin, KRS 0000606386, NIP 9552390765, REGON 363912990).
  2. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

§2 Administrator danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osób, które:
  1. skontaktowały się z Administratorem za pośrednictwem telefonu, listu, maila, formularza kontaktowego,
  2. dobrowolnie podały Administratorowi swoje dane osobowe za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@armon.com.pl

§3 Zasady przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Można podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

§4 Zakres gromadzonych i analizowanych danych

 1. Przetwarzamy następujące dane:
  1. osobiste np. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, numerów identyfikacyjnych np. rolnika,
  2. dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji.
 2. Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie,
  2. przesłania oferty handlowej,
  3. zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych,
  4. dopasowania preferowanego sposobu komunikacji,
  5. marketingowych (celu realizowania działań marketingowych, Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość),
  6. identyfikacji nadawcy,
 3. Forma kontaktu ze strony Administratora:
  1. wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej,
  2. dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
  3. dzwonimy na telefony stacjonarne
  4. wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej.
 4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, w tym zawartych z podmiotami współpracującymi z Administratorem, a także dostawcom usług bazodanowych i marketingowych oraz innym swoim partnerom i współpracownikom.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania.
 6. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
  1. przejrzystości,
  2. prawidłowości,
  3. rzetelności,
  4. integralności,
  5. poufności.
 7. W związku z realizacją celów, dla których Administrator gromadzi dane osobowe, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i podmiotom powiązanym
  z Administratorem.
 8. Prowadzona przez Administratora działalność wspierana jest przez następujące podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia Państwa dane osobowe:
  1. Armon Sp. z o.o., ul. Szosa Stargardzka 20-22, 70-893 Szczecin,

NIP: 9552386717, REGON: 363545209

 1. Specbud Sp. z o.o. Sp. K., ul. Tytanowa 1a 70-856 Szczecin, NIP: 9552378238, REGON: 362480519
 2. Specbud Sp. z o.o., ul. Tytanowa 1a 70-856 Szczecin, NIP: 9552375748, REGON: 362221166
 3. TKPAK Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 7831834846, REGON: 388644952.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

 

§5 Pliki cookies i podobna technologia

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego stronę internetową Administratore. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika i dokonywanych przez niego czynności.
 2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne, korzystają z plików cookies przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies),
  7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
 3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
 1. dostępu do swoich danych;
 2. sprostowania i uzupełnienia swoich danych;
  1. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Administrator może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 3. O treści zmian polityki prywatności Administrator poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: http:// armon.com.pl  wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: http:// armon.com.pl w zakładce „kontakt”.